بزرگترین اشکال اینستا اینه که نمیشه با کامپیوتر باهاش کار کرد