به نظر من این کیست رو تو دیوار بفروش. و یک کیس قوی دیگه جمع کن