در گوشی های اندوریدی با توجه به ارتفاع و عرض گوشی، به وسیله سیستم عامل گوشی ناحیه ای از تصویر انتخاب شده، برای قرار گرفتن در پس زمینه مشخص می شه.

:read: این به این معناست که شما نمی تونید مثل...