ممنون از راهنمایتون اما ایکاش ترحمه فارسی هم میزاشتین یا سابتیتل فارسی برا فیلم اموزشی ممنون