شاید که تا کنون از دور یا نزدیک صفحه ابی مرگ را مشاهده کرده و یا اسمی از ان بگوشتان خورده باشد.
در این تاپیک در ابتدا راجع به صفحه اب مرگ در ویندوز توضیح داده و سپس به راه های تشخیص دلیل ان که...