سلام بعضی فایلهای فیلم امکان جلو و عقب بردن صحنه ها ندارند و فیلم به اول برمیگردد و پخش متوقف میشود علتش؟