یه دنیا ممنون به هرچی میخوای برسی واقعا کارمو را انداخت دمت گرمممم