به به
یه دفعه دیدین اواتر من بالای روزنامه ی همشریه