بابا افتخار ترفندستان بیشتر از ایناس
پرچم بالاست.
ایولا