سلام یکی میگه مورتال کمبت 2 چجوری با دسته کامپیوتر بازی کنم ؟