بسیار ممنون عالی بود فقط یه سوال
کتاب به چه زبانی هست و سوال بعد اینکه آیا فیزیکیش هم وجود داره؟