مخفف، حروف اختصاری کوتاه شده یک عبارت است که به آن مخفف می گویند، معمولا آن را از حروف اول یک کلمه یا عبارت می سازند که خلاصه شده کلمه خاصی است و برای زیباتر کردن نام گذاری استفاده می شود. کمپانی...