ممکن است شما یک درک نسبی از اینکه پرسونا چیست داشته باشید و یا ممکن است هیچ ایده ای راجع به مفهوم پرسونا (persona) نداشته باشید، یا حتی ممکن است یک متخصص در تعیین و ساخت آن باشید … در هر صورت، اگر می...