دوستان اگه کسی 7days رو بازی کرده بگه که بعد از کشتن غول چیکار باید کرد؟