بیش از ۳۰۰ میلیون پیام خصوصی کاربران چینی مورد سرقت قرار گرفته و در فضای مجازی انتشار عمومی یافته است.
اسناد تازه منتشر شده در چین حاکی از ۳۰۰ میلیون مورد سرقت پیام‌های خصوصی کاربران چینی در این...