.................. خودت عرضه نداری گلیم تو از آب بکشی بیرون چرا قسم میدی؟؟
هرکی بدونه جواب میدونه
قسم دادن نداره که