1. اطمینان حاصل کنید که دستگاه شما به Wi-Fi متصل است.


2. Settings را باز کنید.


3. About Phone را انتخاب کنید.


4. روی Check for Updates ضربه بزنید.