سلام. من یک سایت خوانندگی طراحی کردم اما نمی ونم چرا از گوشی که وارد سایت می شوم سایت جالبی به نظر نمی رسه اما از پی سی که وارد می شم خیلی خوبه
اندازه ها و ... را هم مرتب کردم سایز بندی گوشی را...