این آدمیزاد چه کارا که نمیکنه خودش میمون بعضی وقتا