راهیان نور
عناوین:
طراح راهیان نور
یادمانها
فکه
شلمچه
طلائیه
هویزه
عملیاتها
اشعار