سرورتون پورتی رو که برای کار این اسکریپ لازم هست رو مسدود کرده
به خاطر همون فشاری که به هاست میاد