معرفی مدارهای اصلی PC و لپ تاپمدارهای اصلی PC و لپ تاپ از مباحث مهم تعمیرات لپ تاپ است که در ادامه می خواهیم به آن بپردازیم تا به صورت تخصصی وارد بخش های بسیار مهم کامپیوترهای شخصی و لپ تاپ گردیم و...