درود
درخصوص سینک کردن شما قبلا از چه کابلی برای خروجی صدا از تلویزیون به سینمای خانگی استفاده میکنید؟