سلام آیا dvd 50 gig معمولی محسوب میشه یا بلوری؟

با رایتر معمولی قابل رایت هست ؟