بله میتونید از سایت moz.com استفاده کنید. و یا از webmaster tools سایت گوگل /