مبارکه مبارکه :congratualtions:
1-قالب موبایل هنوز هدرش vb ئه
2-اگه بشه از صفحه اصلی سایت وارد شد مثله قدیم بهتره
3-واسه منم هشدار پیام رو ترفندستانه 159332
4-رو ورژن موبایل ترفندستان در رسانه...