فقط وقت و حجم اینترنت آدمو میگیرین این چه کاریه واقعا