سلام!
یکی از بستگان من این مشکل را داشت، معلوم شد که مشکل از هارد است.