این مشکل خیلی از مبتدی ها هست !چک کن ببین اصلی نوری داخل صحنه داری ؟
global illumination ات روشن هست ؟
و هزار رو یک چیز دیگه ....