والا من از يكي دوستان شنيدم كه واسه گوشي 5530 اين اماكن و جود نداره راستشو بخواهي خودمم امتحان نكردم