من هم کارت r9 290x مشکل شما رو داشتم از ۹۵ هم رد میشد گاهی.

مشکل تهویه کیس بود همین! یک درب کیس رو بازبزار، مطمئن شد جهت فنهای داخل کیس هم درسته نباید باد داخل کیس به دستت بخوره باید به بیرون...