سلام
در کیس رو باز کنید و سیم هایی که از دکمه ی پاور خارج میشن رو از وسط ببرید و سر دوتا سیم سبز و مشکی رو لخت کنید وقتی خواستید روشن کنید سیم هارو یک لحظه بهم وصل کنید وقتی کیس روشن شد از هم جدا...