174110
به گزارش ترفندستان, به نقل از ژنژفو, کانونیکال چندین اطلاعیه امنیتی مربوط به توزیعات لینوکس اوبونتو منتشر کرده تا کاربران را از نسخه های جدید هسته برای نسخه هائی که پشتیبانی میشوند...