باسلام، دکمه Mute روی سر دستگاه را 24 ساعت بزنید و کیفیت اینترنت شما مناسب باشد حداکثر بعد از 24 ساعت انجام می شود.