محققان موفق به ساخت باتری شدند که تنها با یکبار شارژ از طریق باکتری‌ها می‌تواند یک هفته کار کند.
باتری که با باکتری شارژ می‌شود محققان دانشگاه بیگامتون نیویورک موفق به ساخت باتری شدند که با باکتری...