محبی از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت گوشی به دنبال تصمیم کمیته رجیستری برای امکان مجدد اظهار گوشی های مسافری خبر داد.


محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و...