بعد از اینکه تو سایت portforward.com نوع و مدل مودمت رو پیدا کردی بقیه توضیحات رو به شکل عکس خود سایت کامل میده