سلام
پیامکی ب من ارسال شده با این شماره
.... 1501297 97+ کسی میدونه این کد به کجا متعلق دارد.