کلید میانبر روی مک ایر برای فراخوانی محیط command line رو میخاستم ؟؟؟؟؟؟؟؟