• دوستان من با این ارور روبرو میشم کسی می تونه کمک کنه 0x00000124 و این توضیحات داده شده.خواهشا کمک کنید
  • [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

  • Fixes an issue in which you receive a "0x00000124 Stop error message when you hot plug a PCI Express device.
  • [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
    Fixed a problem in Windows Server 2008 and in Windows Vista where a Stop error occurs when you use the Safely Remove Hardware option to remove a PCI Express device that supports hot plugging.