هرکی ترینر بازی خواست به من بگه جور میکنم 800 ترینر دارم