سلام کیبرد ایفونمو وقتی فارسی کردم وقتی یه فاصله میزنم دوتا میندازه مشکل کجاس؟