زمانی که داخلی مورد نظر فرد تماس گیرنده با شرکت شما، مشغول مکالمه باشد و داخلی دیگر هم گروه با آن امکان پاسخگویی به آن تماس را داشته و خطش آزاد باشد در صورتی که در برنامه ریزی سیستم برای آن گروه، Idle Extension hunting یا شکار داخلی بیکار تعریف شده باشد، تماس به سمت یکی از داخلی های آزاد آن گروه تغییر مسیر داده و به این ترتیب در این میان تماسی از دست نمی رود.
برای اینکار کافی است تا داخلی های مورد نظر خود را عضو یک گروه کرده و برای آن گروه قابلیت شکار تماس را فعال نمائید. مثلاً اگر در شرکت خود پنج داخلی را برای واحد فروش خود در نظر گرفته اید با قرار دادن این پنج داخلی در یک گروه و تعریف Hunting Group برای آن می توانید سرویس بهتری به مشتریان خود داده و به تماس های آنها به راحتی پاسخ دهید.
برای تعیین Hunting Group به روش زیر عمل کنید :
1- وارد محیط برنامه ریزی شده و کد 100 را وارد نمائید.
2- برای شماره ی گروه داخلی های مورد نظر این قابلیت را به کمک دکمه Select فعال یا غیر فعال (Enable/Disable) نمائید.3- تغییرات را با کلید Store ذخیره کنید.

بدین ترتیب دیگر نگران تماس های از دست رفته به هنگام مشغول بودن داخلی های خود نخواهید بود.