[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
RansomFree برنامه ای از شرکت Secu Cybereason برای مقابله با باج افزارها است که حاصل انالیز بیش از چهل باج افزار چون [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ], [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ], [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ], [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] میباشد.

RansomFree به محض اینکه فعالیتی مظنون بیابد انرا معلق و به کاربر هشدار میدهد و این کاربر است که تصمیم میکرد ان برنامه مظنون را اجرا کند و یا نکند. امکان خطای مثبت به هنگام اجرای ابزار رمزنگاری هست.

عملکرد RansomFree همانند RansomWhere برای مک است.

Cybereason میگوید که RansomFree میتواند مانع اجرای 99 درصد باج افزارها گردد.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

رمز عبور : Tarfandestan