به گزارش ترفندستان, سایت زرو ان نت لیستی از ده شرکتی که بهترین حقوق را به کاراموزان میدهند تهیه کرده که در زیر امده اند.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

فیسبوک => 8000 دلار


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

Microsoft => دلار 7100


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

Exxonmobil => دلار 6507


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

Salesforce => دلار 6450


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

Amazon => دلار 6400


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

Apple =>دلار 6400


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
Bloomberg => دلار 6400


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

Yelp => دلار 6400


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

Yahoo => دلار 6080


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

VMWare => دلار 6080