اضافه کردن زیرنویس به فیلم با استفاده از HandBrake

موفق باشید.