[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]HDHacker برنامه ای برای ذخیره MBR (master boot record)یا سکتور بوت است که در خیلی موارد بخصوص به هنگام ویروسی شدن ان و ممکن نشدن دسترسی به هارد میتواند بکار اید

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]