[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
Camera Mouse برای کنترل نشانگر ماوس با حرکت سر میباشد.

بعد از اسکن چهره و کالیبراژ منطقه دید, این برنامه اماده بهره برداری خواهد بود.

Camera Mouse برای جایگزینی کامل ماوس ساخته شده و امکن گشودن و بستن و نتخاب عناصری را که معمولا با کلیک ماوس انجام میشوند را فراهم میسازد.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]