[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

MP4Tools برنامه ای رایگان برای قسمت قسمت کردن ویدیوها و یا تغییر ویدیوها با چسباندن قسمتی از ویدیوئی به ویدیوئی دیگر در فرمت MP4 میباشد که دارای دو فایل اجرائی مستقل از یکدیگر برای انجام این قابلیتها است.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]