[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
InFile Seeker برنامه ای رایگان برای جستجو و یافتن متن و کلمات و یا اصطلاحات در فایلهائی با فرمتهای TXT, PHP, HTML, XML, CSS, ASP و غیره است که البته میتوان فرمتهائی دیگر را نیز به ان افزوده و یا پوشه و زیرپوشه هائی که در انها زنجیره ای از کلمات باید جستجو شوند را برگزید.

نتیجه جستجو به صورت لیستی در پنجره اصلی برنامه همراه با مسیر کامل انها نمایش داده شده و میتوان یک فایل را در برنامه پیشفرض ان گشود.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]